ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
Merkez Kütüphane

 KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Madde 17 : Üniversite mensubu olanlar ve dışarıdan gelen araştırmacılar kimlik göstererek kütüphanelerden yararlanabilir. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphaneler, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Ancak dışarıdan gelen araştırmacılar ile diğer üniversitelerin öğretim elemanları, kütüphanelerimizdeki materyali, kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç alabilirler.

Ücret Karşılığında Yararlanma

Madde18 : Her eğitim-öğretim yılı başında Daire Başkanlığının önerileri üzerine Rektörlükçe, kütüphanelerin hangi hizmetlerinden ne kadar ücret karşılığında yararlanılabileceği belirlenir ve tüm kütüphanelerdeki ilgililere duyurulur.

 Ödünç Verme :

Madde19- Madde 20’de belirlenenler dışındaki materyalin ödünç verilmesine ilişkin esaslar bu yönerge hükümleri çerçevesi içinde Daire Başkanlığı tarafından yeniden belirlenebilir.

a) Öğretim elemanları bir defa da 30 (otuz) gün süreyle ençok 5 (beş) kitap; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri bir defada 15 (onbeş) gün süreyle en çok 3 (üç) kitap; ön lisans, lisans öğrencileri ve idari personel bir defada 15 (onbeş) gün süreyle en çok 2 (iki) kitap ödünç alabilirler.

b) Kullanıcılar, ödünç aldıkları materyalleri ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar.

c) Kullanıcıların ödünç materyal alabilmeleri için Daire Başkanlığı’nca verilen ve her dönem onaylanan kütüphane kartına sahip olmaları gerekir.

d) Başka bir kullanıcıda bulunan materyal rezerve ettirilebilir. Rezerve edilen materyal 7 gün içinde alınmazsa rezerve işlemi iptal edilir.

e) Akademik ve İdari personel ciltli 2 dergiyi 7 gün süreyle ödünç alabilirler.

f) Ödünç alınan materyal süresi içinde başka bir kullanıcı tarafından istenmemiş ise, o materyalin bir defa daha aynı süre ile aynı kullanıcıda bulunmasına izin verilebilir. Bu ek süre sonunda iade edilen bir materyal en az 1 (bir) hafta kütüphanede kalmadıkça aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilmez.

g) Daire Başkanlığı, gerektiğinde ödünç verme süresi dolmadan materyali geri isteyebilir.

h) Başka üniversitelerin öğretim elemanlarına materyal ödünç verme işlemlerinde karşılıklı işbirliği esası uygulanır.

 Ödünç Verilmeyecek Kütüphane Materyalleri

Madde 20 : Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilmez.

a) Başvuru kaynakları (Abstract, Index, Sözlük, Ansiklopedi, v.b.).

b) Tezler.

c) Görsel-işitsel araçlar.

d) Süreli yayınlar.

e) Müzik notaları.

f) Rezerve kitaplar.

g) Atlas ve haritalar.

h) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller, v.b. i) Yazma ve nadir basma eserleri.

j) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller

Kullanıcılar, bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilir.

 Ödünç Alanın Yükümlülükleri ve Ödünç Vermede Alınacak Önlemler

Madde 21 : Kütüphaneden ödünç materyal alan kullanıcılar aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

a) Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmakla ve belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.

b) Gününde iade edilmeyen kütüphane materyalinden her geçen gün için para cezası alınır. Bu cezanın miktarı Daire Başkanlığı’nın önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu para kütüphane gereksinimleri için harcanır. Para cezasını ödemeyenler ödünç materyal verilmez. Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde, kütüphane yöneticileri, gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler. Üniversite mensuplarına uygulanan materyal kaybetme veya gecikme cezası ödenmediği takdirde aylıklarından kesilir.

c) Öğrenciler (ön lisans, lisans, yükseklisans ve doktora) mezuniyetlerinde ve kayıtlarının silinmesi durumunda ilişik kesme belgesi almak zorundadırlar. Bu öğrencilerin isimleri ilgili birimce zaman geçmeden Daire Başkanlığına bildirilir. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez. Bu konuda Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dekanlıklar, Enstitü ve Yüksekokullar ve diğer birimler arasında işbirliği yapılır.

d) Üniversiteden emekli olan, istifa nedeniyle ayrılan veya görevlendirme yada askerlikle bir süre üniversiteden uzaklaşan Akademik ve İdari Personel, ödünç aldıkları kütüphane materyalini geri vererek, kütüphaneden (varsa kendi Kütüphanesinden ve Merkez Kütüphaneden) ilişik kesme belgesi almak zorundadırlar. Bu işlem, Daire Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığının işbirliği ile yürütülür.

e) Ödünç alınan materyalin kaybedilmesi yada yıpratılması durumunda; 1. Kullanıcıdan iade etmediği kütüphane materyalini 15 (onbeş) gün içinde sağlanması istenir. 2. Bunu sağlayamıyorsa, materyalin bedeli güncel değeri %50 eklenerek ödetilir ve ayrıca gecikme cezası da alınır. 3. Kaybedilmiş yada yıpratılmış kütüphane materyalinin piyasada bulunamaması durumunda madde 22’de sözü edilen Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir.

f) Materyal kaybından dolayı tahsil edilecek miktar Uludağ Üniversitesi Gelir Bütçesi’ne irat kaydedilir.

g) Bu ilkelere uymayanlar, uyulmasında güçlük çıkartanlar, aldıkları materyalleri veya kütüphane tesislerini tahrip edenler, kütüphaneden izinsiz materyal çıkartmaya teşebbüs edenler, kütüphane personelinin görev yapmalarını engelleyenler, okuma salonlarında disiplini ve sessizliği bozanların üniversite kütüphanelerinden yararlanma hakları kaldırılabilir. Ayrıca disiplin yönetmelikleri hükümleri saklıdır.